S T A T U T

Diecezjalnego Klubu Sportowego „Gaudium” Zamość

 

S T A T U T

Diecezjalnego Klubu Sportowego „Gaudium” Zamość

Rozdział I
Nazwa, teren działania i charakter prawny
(tekst jednolity z 02.04.2013r.)


§ 1


1. Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” Zamość zwany dalej "Klubem"

posiada osobowość prawną.


2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.


§ 2


1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2. Siedzibą Klubu jest Kuria Diecezjalna ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość.


§ 3


1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 4


1. Klub używa pieczęci i godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Barwami Klubu Sportowego są kolory: żółty, czarny i niebieski.


§ 5


1. Klub działa zgodnie z Ustawą prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, oraz własnym Statutem.


2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

  Rozdział II
Cel i środki działania


§ 6


1. Celem Klubu jest katolickie wychowanie dzieci i młodzieży poprzez:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności:
a) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną i inne zespołowe gry sportowe,
b) Zabezpieczenie wychowankom opieki zdrowotnej i wychowawczej,
c) Zabezpieczenie odpowiedniej kadry szkoleniowej.
d) współpraca ze szkołami, władzami ZOZPN, LZPN oraz jednostkami samorządu terytorialnego, parafiami i Zespołem Szkól Katolickich w Zamościu.
e) Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
f) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży
g) Prowadzenie działalności na rzecz członków klubu i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych członków klubu,
h) Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.

2. Cele Klubu są realizowane poprzez:
a) Współpracę ze szkołami, poradniami, organizacjami sportowymi i parafiami;
b) Współdziałanie z samorządem terytorialnym i administracją rządową;
c) Organizacja zawodów, imprez sportowych oraz imprez turystyczno-rekreacyjnych; Organizowanie obozów sportowych i szkoleniowych dla swoich wychowanków,
d) Zgłaszanie dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w rozgrywkach piłki nożnej orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów, a także w rozgrywkach seniorów piłki nożnej halowej.§ 7

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) Nieodpłatną działalność pożytku publicznego

2) Odpłatną działalność pożytku publicznego

2. Działalność wymieniona w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 prowadzona jest w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odplatanych a w szczególności:

a) działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z)
b) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)
c) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD -91.33.Z)
d) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 92.72.Z)

e) udział w akcjach charytatywnych

f) uzyskane dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań publicznych.

4. Do działalności odpłatnej Klubu należy między innymi:

a) organizacja szkoleń z zakresu gry w piłkę nożną,

b) organizacja obozów sportowych,

c) organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych.

5. Cały dochód osiągany przez Klub przeznacza się na realizację zadań statutowych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8


1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem klubu.
3. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.


§ 9


1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele klubu.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą zostać członkami klubu, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 10


Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.§ 11


Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.§ 12


Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu


§ 13


Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.


§ 14


Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
b) nie brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 6 miesięcy
c) działania na szkodę Klubu
3. Rozwiązania się Klubu


Rozdział IV
Władze Klubu

§ 15


1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

W wypadku ustąpienia członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.
3. Uchwały władz klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.§ 16


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w §16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.


§ 17


1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) określenie głównych kierunków działania klubu,
b) uchwalenie statutu i jego zmian.
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,
d) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 18


1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie określonym w § 15 pkt.2
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

4. OBRADAMI Walnego zebrania kieruje Przewodniczący, zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład powołanych na Walnym Zebraniu komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 19


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i 2 v-ce Prezesów, sekretarza i skarbnika. Klub na zewnątrz reprezentuje Prezes lub v-ce Prezes.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywać się będą w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


§20


Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizacja celów klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
3. zwoływanie walnego zebrania członków,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

kierowanie całokształtem działalności Klubu.

8. składanie sprawozdań z działalności Klubu

9. uchwalanie budżetu klubu,

10. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

12. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania

Klubu i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.


§ 21


1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

  § 22


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym klubu, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.


§ 23


1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach klubu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
-nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
-nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
-mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 24


1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.


§ 25


1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§ 26


1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie.,
b) wpływy uzyskane za przekazywanie zawodników do innych Klubów,
c) wpływy ze środków uzyskanych tytułem wynajmu urządzeń i sprzętu,
d) wpływy z dotacji i darowizn uzyskanych od osób fizycznych i prawnych,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu klubu,
f) wpływy z działalności statutowej.
g) inne źródła.


§ 27


1. Majątkiem oraz dochodami Klubu dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa, 2 v-ce Prezesów i Sekretarza.


§ 28


Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to ma nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

§ 29


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji klubu, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Poprawiony (poniedziałek, 04 września 2017 10:55)